ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

 

Το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη συνοψίζεται ως η «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου». Η εθνική στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους που προσβλέπουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και την επίτευξη των γενικότερων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα για τη δημοσιονομική της εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης ως ακολούθως:

Στόχος 1: Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος
Στόχος 2: Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών
Στόχος 3: Δημιουργία βιώσιμων και πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών

 

Στο πλαίσιο των Μέτρων του Π.Α.Α. εκτιμάται ότι, συν τοις άλλοις, 6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν επενδυτική στήριξη για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό και 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση.

Επίσης, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 20% για επενδυτικά σχέδια Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και ενισχύονται κατά 100% η σύσταση και οι λειτουργικές δαπάνες νέων Οργανώσεων Παραγωγών.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Οι Περιφέρειες θα μπορούν να διαχειριστούν συνολικά κοινοτικά κονδύλια συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν μεταξύ άλλων στα Σχέδια Βελτίωσης (270 εκ. €), επενδύσεις για μεταποίηση και εμπορία (53,2 εκ. €), εγγειοβελτιωτικά (136,5 εκ. €), κτηνοτροφικά πάρκα (10 εκ. €), ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για Νέους Αγρότες (211 εκ. €), LEADER (352 εκ. €).

Μέτρα και Υπομέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020

Το νέο Π.Α.Α. περιλαμβάνει 16 Μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν διάφορα εξειδικευμένα Υπομέτρα. Τα Μέτρα και τα κυριότερα Υπομέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020 είναι τα εξής :
-ΜΕΤΡΟ 1 – Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

-ΜΕΤΡΟ 2 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα (Γεωργικοί Σύμβουλοι) :
Επιδότηση 100% για την παροχή 3 συμβουλευτικών υπηρεσιών (1.500€ έκαστη) ανά παραγωγό)

-ΜΕΤΡΟ 3 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Υπομέτρο 3.1 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων :
Επιδότηση 100% (έως 3.000€ ανά παραγωγό) για δράσεις ελέγχου εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας

Υπομέτρο 3.2 – Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης στην εσωτερική αγορά : Αφορά ενισχύσεις έως 70% σε Ομάδες Παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο προηγούμενο Υπομέτρο 3.1.

ΜΕΤΡΟ 4 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Υπομέτρο 4.1 – Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) :
Επιδοτήσεις για επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή σε ποσοστό από 40% έως και 90%

Υπομέτρο 4.2 – Στήριξη σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων : Αφορά ενισχύσεις από 40% έως και 90% για την ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

ΜΕΤΡΟ 5 – Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

ΜΕΤΡΟ 6 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση νέων γεωργών (Νέοι Αγρότες) :
Αφορά την ενίσχυση κατά 100% για την εγκατάσταση νέων αγροτών ηλικίας 18 έως 40 ετών με ποσά από 17.000€ έως 22.000€.

ΜΕΤΡΟ 7 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

ΜΕΤΡΟ 8 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

ΜΕΤΡΟ 9 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Υπομέτρο 9.1 – Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών :
Ενισχύονται κατά 100% η σύσταση και οι λειτουργικές δαπάνες νέων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) σε πενταετή βάση με ποσά που φτάνουν τα 100.000€ κατά έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίσημη αναγνώριση των Ο.Π. σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.

ΜΕΤΡΟ 10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα : Περιλαμβάνονται Υπομέτρα κατά της νιτρορύπανσης, για σπάνιες φυλές ζώων κ.α.

ΜΕΤΡΟ 11 – Βιολογικές καλλιέργειες : Πέραν της βιολογικής γεωργίας, περιλαμβάνει ενισχύσεις και στη βιολογική κτηνοτροφία

ΜΕΤΡΟ 12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

ΜΕΤΡΟ 13 – Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα : Περιλαμβάνει και την εξισωτική.

ΜΕΤΡΟ 14 – Καλή διαβίωση των ζώων

ΜΕΤΡΟ 16 – Συνεργασία

Υπομέτρο 16.4 – Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης :
Ενισχύονται παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι για τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού (Δράση 1) και τη δημιουργία τοπικών αγορών παραγωγών – Farmer’s Markets (Δράση 2).
Η χρηματοδότηση για την οργάνωση και τον συντονισμό των συνεργασιών ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να φτάνει τις 150.000€.

ΜΕΤΡΟ 19 – Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) : Εφαρμόζεται στις περιοχές LEADER, που αποτελούνται από Κοινότητες, των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών, είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά για τα οποία δεν ισχύει ο ανωτέρω περιορισμός. Περιλαμβάνει ενισχύσεις για αγροτικές (μεταποίηση, τυποποίηση) και μη (εστίαση, τουρισμό κ.α.) επενδύσεις ύψους έως 600.000€ με επιδοτήσεις που ξεκινούν από ποσοστό 40% και μπορούν να φτάνουν το 100%.

Δικαιούχοι του Π.Α.Α. 2014-2020

Δικαιούχοι των Μέτρων του Π.Α.Α. 2014-2020 είναι μεμονωμένοι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, Οργανώσεις Παραγωγών, επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και υποψήφιοι νέοι αγρότες.

Ενημέρωση για το Π.Α.Α. 2014-2020

Για τα Μέτρα, τα Υπομέτρα και τις επιδοτήσεις του Π.Α.Α. 2014-2020, μπορείτε να ενημερωθείτε από την Ανάθεσις Consulting
στο 2510 224814.