Процедури за опазване и подобряване на културното наследство

 
В епохата на глобални промени в областта на информацията Anathesis Consulting се обвързва с разработването, организирането и създаването на цифрова „библиотека“ на сдружения. Нашата компания има за цел да запази и продължи традициите, обичаите и публичното представяне на историческите архиви на всяко сдружение чрез дигитализация.


-Сътрудничеството на културните сдружения също има важна роля, за да се създадат подходящи условия за съвместната дейност, така че да се подчертае по - добре нашата култура и традиция, в рамките на която всички ние ще имаме достъп и няма да има изключения. , но спазвайки всички наши съществуващи правила. В същото време всяко сдружение трябва да се адаптира към съществуващите днес социални нужди, така че да може да играе важна роля за решаване на проблемите, пред които са изправени главно нашите млади хора. Трябва да се положат усилия да се доближим до тях, за да продължат дейността на сдруженията, като им открием възможностите с които могат да продължат напред, със собствените си идеи и собствени виждания.

ЦЕЛИТЕ
Опазването, възстановяването и подобряването на културното наследство и природния ландшафт чрез инвестиции, проучвания и услуги, с цел привличане на повече посетители и съживяване на тези зони.
Осигурява подкрепа за проучвания, услуги и инвестиции, свързани с културата, със запазване, възстановяване и подобряването на културното и природно наследство на селата, селските пейзажи и места с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и екологични действия за повишаване на осведомеността (включително културни / конферентни центрове, музеи, културни особености на провинцията - мелници, мостове).

Целите могат да се реализират , чрез дейности, свързани с:
1. Културното наследство, като например провеждане на студия, укрепване на културните сдружения чрез доставка на музикални инструменти, традиционни костюми, създаване на изложби - колекции, културни / конферентни центрове, музеи, библиотеки, интервенции за опазване на културните обичаи
2. природното наследство, като например малки технически проекти за почистване, защита или възстановяване / модернизиране на ландшафти и пространства.
3. По широка осведоменост върху околната среда, като провеждане на дейности за информираност, организиране на работни срещи, семинари, издаване на информационни материали и рекламни брошури

Ускорено реализиране на интервенции:
1. създаване, разширяване и модернизиране на инфраструктура, за използване на сгради, които могат да се трансформират в места за популяризиране на местното културно наследство на района с характеристики на технологични иновации, интерактивни технологии, 3D, цифрови технологии и др.
2. възстановяване и поддържане на културните паметници в провинцията, като мостове, чешми и др.
3. проучвания и инвестиции, свързани със запазването, възстановяването и подобряването на културното и природно наследство на селата, селските раиони и места с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти
4. дейности за повишане на осведомеността върху околната среда и популяризиране на културното наследство
5. културна инфраструктура (музеи, театри на открито, места свързани с исторически личности)