Транснационални партньорства

 

Осъзнаването от страна на търговските субекти на нашият регион, че вече живеем в един голям „квартал“, и този процес се насърчава от ЕС. Той разработи инициативи, които подобряват трансгранично сътрудничество и съвместни действия с организации (правителствени, местни, неправителствени) от други държави .

-Инициативата INTERREG е най - разпространената. Ние сме активни в областта на предприемачество и организирането на вторичния и третичния икономическия сектор.

-Форуми и многостранни действия за младежки организации. Чрез широк кръг от сътрудници, Anasthesiis „доближава” младите хора от общинските и неправителствените организации с европейските си колеги.

Interreg Гърция-България за предприятията

Визия

Трансформиране на трансграничния район в конкурентна, иновативна, устойчива, благоприятна за климата, по-добре свързана зона без социално изключване.

Цели

Програмата за сътрудничество на Interreg V-A „Гърция-България“ 2014-2020 г. обхваща 11 гръцки и български региона. Програмата има за цел: По-нататъшно подобряване и укрепване на трансграничното сътрудничество.

-Развитие и популяризиране на културното и природно наследство на трансграничния район.

-Защита на местното население от природни бедствия (например пожари, наводнения).

-Подобряване на управлението на водните ресурси.

-Подобряване на трансграничната свързаност (напр. Намаляване на времето за пътуване, подобряване на пътната безопасност).
-Разширяване на социалното предприемачество в трансграничната зона, което ще има ефект на увеличаване на заетостта в социалните предприятия и увеличаване на предоставянето на социални услуги на уязвимите общности.

-Подобряване на туристическия трафик в граничната зона.

-Създаване на растеж и нови работни места, чрез стимулиране на бизнес активността и подобряване на способността на малките и средни предприятия да разширят дейността си извън местните пазари.

Инвестиционни планове от 150 000 евро до 300 000 евро (без ДДС).

Интензитът на субсидирането е 65%, и не се изисква да представяме никаква информация за нашето участие от 35%

Срокът за завършване на инвестиционния план е три (3) години от датата на одобряване на проекта. (С други думи, можем да заявим, че ще започнем Инвестиционния план през 2021 г.) Допустимите разходи, които се субсидират с 65%

Разходи за сгради (закупуването на парцел земя също се субсидира, до 10% от общия бюджет) -Разходи за закупуване на машини и оборудване

- Разходи за транспортни средства

-Разходи за внедряване на системи за сертифициране - управление на качеството, проектиране, стандартизация и сертифициране на продукти

-Разходи за спестяване на енергия и възобновяеми енергийни източници

-Информационни системи

-Създаване на уебсайт

-Разходи на технически изследвания на проектант, машинен инженер, консултантски услуги (консултации за предложението до 20 000 €)

-Разходи за заплати на служителите (нов персонал). (максимум до 15% от общия бюджет)

- Разходи за промоция, участие в изложби и др. Всички разходи за промоция са включени.

Всички разходи, направени от 01.01.2019 г., са допустими по програмата.

Целта на програмата е да стимулира културата на сътрудничество чрез предприемаческата дейност на нови и съществуващи компании в трансграничната зона, с цел разширяване на икономическата активност на нови пазари и продукти.

Всеки кандидат- потенциален бенефициер от една държава (напр. Гърция), който подава проектно-предложение, трябва да включи в предложението си и втори кандидат- потенциален бенефициер от другата участваща държава (България), с когото ще си сътрудничи в известна степен при разработването и изпълнението на представения инвестиционен план. (Това е въпрос, който не обвързва съществено двете страни и ще го анализираме в дискусията, която ще имаме).

Всеки бенефициер се движи в собствената си държава и по свой собствен инвестиционен план. Двете страни не се обвързват с времето за изпълнение на собствените проекти (например гръкът може да го завърши за 2,5 години, докато българинът за 8 месеца).

Ние сме на Ваше разположение за повече подробности и среща за разяснения.