ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Ιδιωτικού ΤομέαΗ χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου, αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη υλοποίηση της επένδυσης. H εταιρεία μας, εξειδικεύεται στη παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ποιοτική αξιοποίηση της επένδυσης και την αποτελεσματικότερη λύση χρηματοδότησης των επενδυτών & των επιχειρήσεων, με σκοπό την υλοποίηση του εκάστοτε επενδυτικού τους σχεδίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

 • Σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα :

  - Χρηματοδότηση μέσω Επιδοτήσεων
  - Εθνικοί Αναπτυξιακοί Νόμοι
  - Προγράμματα του ΕΣΠΑ
  - Διακρατικά προγράμματα Interreg
  - Προγράμματα του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης)

 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας επενδύσεων

 • Διοίκηση, Διαχείριση και Παρακολούθηση επενδυτικών έργων
 •