ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου, αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη υλοποίηση της επένδυσης. H εταιρεία μας, εξειδικεύεται στη παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ποιοτική αξιοποίηση της επένδυσης και την αποτελεσματικότερη λύση χρηματοδότησης των επενδυτών & των επιχειρήσεων, με σκοπό την υλοποίηση του εκάστοτε επενδυτικού τους σχεδίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα :

 

- Χρηματοδότηση μέσω Επιδοτήσεων
- Εθνικοί Αναπτυξιακοί Νόμοι
- Προγράμματα του ΕΣΠΑ
- Διακρατικά προγράμματα Interreg
- Προγράμματα του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης)

Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας επενδύσεων

Διοίκηση, Διαχείριση και Παρακολούθηση επενδυτικών έργων