ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 
Η έρευνα και η καινοτομία, είναι βασικά σημεία επιλογής μίας επιχείρησης στην προσπάθεια της για ανάπτυξη, μέσω διαφοροποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής της. Στον τομέα αυτό, η Ανάθεσις Συμβουλευτική , υλοποιεί τον συντονισμό των εταίρων, εκπονεί μελέτες στόχου και έρευνας για την στήριξη του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας που προκύπτει ενώ, παράλληλα διαχειρίζεται ως «project manager» το όλο έργο.


Με τον όρο έρευνα αγοράς εννοούμε τη "φωτογραφία" μιας δοσμένης αγοράς και τη προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας, ενώ τα επιμέρους στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν, και για τα οποία συλλέγουμε πληροφορίες και τις αναλύουμε είναι:


Περιβάλλον της αγοράς

Το περιβάλλον της αγοράς, είναι όλοι εκείνοι οι εξωτερικοί παράγοντες, που είναι ανεξάρτητοι από την ίδια την λειτουργία της αγοράς, αλλά που οποιαδήποτε αλλαγή τους, επηρεάζει άμεσα την συμπεριφορά της.

Η δομή της αγοράς

Η ανάλυση της δομής της αγοράς είναι η μελέτη των οργανωτικών χαρακτηριστικών της αγοράς, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν την λειτουργία μιας επιχείρησης. Η δομή της αγοράς μπορεί να καθοριστεί σε σχέση με την σπουδαιότητα που έχουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις, ή οι κλάδοι σε μια οικονομία.

Το μέγεθος της αγοράς

Η έννοια της δυναμικότητας της αγοράς, περιλαμβάνει δύο σημαντικές διαστάσεις, αυτή της πραγματικής αγοράς, και αυτή της δυνητικής αγοράς.
Οι διαστάσεις της αγοράς δεν είναι δοσμένες, αλλά παρουσιάζουν κινητικότητα, με την έννοια ότι η ικανοποιημένη ζήτηση, δεν είναι ίδια με την πραγματική ζήτηση, και αντίστροφα, οι πραγματικές πωλήσεις, δεν είναι αυτόματα ίσες με τις δυνητικές πωλήσεις.

Η δυναμικότητα της αγοράς

Η δυναμικότητα της αγοράς μπορεί να μετρηθεί σαν το συνολικό μέγεθος της ζήτησης ή της προσφοράς, αλλά και σαν το αποτέλεσμα των σχέσεων προσφοράς – ζήτησης.
Ο σωστός προσανατολισμός κάθε σύγχρονης μικρής ή μεγάλης επιχείρησης, προκειμένου να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της, προϋποθέτει συστηματική, σφαιρική και αντικειμενική καταγραφή του εξωτερικού της περιβάλλοντος.
Η συνεχής παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και των απαιτήσεων των πελατών σας, επιτυγχάνεται με την αντιπροσωπευτική συλλογή πρωτογενών δεδομένων, μέσω υλοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς και εν συνεχεία με εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σας ενθαρρύνουμε να καινοτομήσετε, βοηθώντας σας να εισαγάγετε μια νέα κουλτούρα διαχείρισης, να βελτιώσετε τις παραγωγικές σας διαδικασίες και να υιοθετήσετε νέες τεχνολογίες, μέσα από τη βελτίωση των υπηρεσιών σας και την επέκταση του φάσματος των προϊόντων που προσφέρετε