Η Ανάθεσις Συμβουλευτική εστιάζει στην ορθή υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των επιχειρήσεων σας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ;

- Η Ανάθεσις Συμβουλευτική θέτει ως βασική προτεραιότητα να υπηρετήσει την έννοια της ανάπτυξης σε όλο της το φάσμα.

-Η εταιρεία υποστηρίζει όλη την υποδομή στο τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών της.

-Γνωρίζοντας δε, τη σπουδαιότητα του παράγοντα -ανθρώπινο δυναμικό- η Ανάθεσις Consulting έχει επανδρωθεί με στελέχη καταρτισμένα με σπουδές στον τομέα της Οικονομίας και των σύγχρονων software εργαλείων της αξιοποίησης της Πληροφορικής.

 
Τομείς Δραστηριότητας
Οικονομοτεχνικές Μελέτες & αντίστοιχες υπηρεσίες

- Μελέτες κόστους-οφέλους
- Μελέτες βιωσιμότητας
- Μελέτες χρηματοοικονομικών προβλέψεων και δεικτών

Μελέτες οργάνωσης επιχειρήσεων & επιχειρήσεων ΟΤΑ

- Business Plan Επιχειρήσεων ΟΤΑ
- Μελέτη σύστασης Επιχειρήσεων ΟΤΑ
- Μελέτη Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μελέτες για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά ταμεία

- Πλαίσια καινοτομίας
- Συνεργασίες Δήμων της Ευρώπης
- Συνεργασίες επιχειρήσεων

Μελέτες υπαγωγής επιχειρήσεων και οργανισμών σε μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

- ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
- Ψηφιακή Σύγκληση
- Ανταγωνιστικότητα II
- ΕΣΠΑ – Υπουργείο Οικονομικών
- Leader
-Διακρατικά προγράμματα (Interegg, MED, COSMOS κλπ)

Μελέτες υπαγωγής επιχειρήσεων στον Εθνικό αναπτυξιακό νόμο

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα έρευνας–καινοτομίας

- Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ερευνας-Τεχνολογίας

Διοργάνωση Σεμιναρίων για την αναβάθμιση των γνώσεων, τόσο ενδο-επιχειρησιακών όσο και κατάρτισης μελών διαφόρων φορέων (Επιστημονικών επιμελητηρίων, κλπ).

- Ομαδικά προγράμματα με στελέχη επιχειρήσεων
- Προγράμματα μοναδικά για κάθε επιχείρηση
- Μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO