«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Ερευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του ΠΕΠ«Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του ΕΣΠΑ 2014-2020,

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις.

Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:

Καινοτομία,

Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,

Πειραματική ανάπτυξη,

και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τις αλυσίδες αξίας της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης(RIS3) και συγκεκριμένα στους τομείς:

  1. Αγροδιατροφικό,
  2. Τουρισμού – Πολιτισμού,
  3. Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
  4. Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών Τεχνολογιών,
  5. Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού,
  6. Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο της Δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυ- νητικού δικαιούχου ενίσχυσηςδεν δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν τωνδιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών (σε ποσο- στό επί των επιλέξιμων δαπανών του έργου ή μέγιστο ποσό € )

Κατηγορία δαπάνης Π/Υ % Μέγιστο επιλέξιμο ποσό
ή ποσοστό,
στον επιχορηγούμενο
Π/Υ του έργου
ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 25, Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης
α) Δαπάνες προσωπικού στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο. % 70%
β) Δαπάνεςγια όργανα, εξοπλισμό % 40%
γ) Δαπάνεςκτιρίων και γηπέδων % 35%
δ) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώ- ματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, και δαπάνες για συμ- βουλευτικές & ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο % 40%
ε) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου % 25%
ζ) Μελέτεςσκοπιμότητας % < €14,000
ΕΚ 651/ 2014, Άρθρο 28, Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
α) Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό % 100%
β) Δαπάνες για την  απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό. % 100%
γ) Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας % <€14,000
ΣΥΝΟΛΟ %

Υπογραμμίζεται ότι, στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, εφόσον καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Ι.1.4, κάνοντας χρήση του Άρθρου 25 (έργα έρευνας &ανάπτυξης), του ΕΚ 651/2014, ενώ επιχειρήσεις που σκοπεύουν να συμμετάσχουν κάνοντας χρήση  του Άρθρου 28 (ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ), του ΕΚ 651/2014, θα πρέπει υποχρεωτικά να εμπίπτουν στις κατηγορίες των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα στη 2η Σημείωση, του Κεφαλαίου Ι.1.1 αναφορικά με τους ορισμούς των ΜΜΕ.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Ένταση ενίσχυσης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚ 651/2014 (Άρθ. 25)
Βιομηχανική /ΕφαρμοσμένηΈρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα προσαυξημέ-νη κατά 15%1: Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά +15%, και έως 80%, εφόσον τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύ- σεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δω- ρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 65% 75% 80%
ΠειραματικήΑνάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική Ανάπτυξη  προσαυξημένη  κατά 15%2: Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά +15%, εφόσον τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθε- ρης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμι- κού ανοικτήςπηγής. 40% 50% 60%
ΜελέτεςΣκοπιμότητας 50% 60% 70%
Ένταση ενίσχυσης για έργα Καινοτομίας για ΜΜΕ (ΕΚ 651/2014 – Άρθ. 28)
Καινοτομία για ΜΜΕ 50%

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα.

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί είτε από επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις,είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, ή με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείταιαπό:

  1. ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ήΙνστιτούτα,
  2. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας τωνΤΕΙ,
  3. Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου,ή
  4. Φυσικά Πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο τουέργου.

Η διάρκεια των εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους εικοσι- τέσσερις (24)μήνες.

Εφόσον η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει «χρηματοδοτική ενίσχυση προσαυξημένη κατά 15%, διότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως», τότε, τα αποτελέσματα της έρευνας (όχι μόνο τα συνολικά παραδοτέα του έργου) θα πρέπει να διαδοθούν στο ευρύτερο δυνατό βαθμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο(Ε.Ε.). Οι ανωτέρω προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν στο χρονο προγραμματισμού τους και ένα σχέδιο δράσεων για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υ- ποβολής τηςπρότασης.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 05/03/2020, από ώρα 13:00:00, με καταληκτική ημερομηνία στις 06/05/2020 και ώρα 15:00:00. Η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις06/05/2020.