Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Σύντομη περιγραφή της πρόσκλησης

Θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μετα την σύσταση η επιχείρηση θα διατηρεί ΚΑΔ επιλέξιμο. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 θα πριμοδοτούνται βαθμολογικά κατά την αξιολόγησή τους.
- Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας επιχείρησης να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
- Να προκύπτει ότι εξασφαλίζεται η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.
- Θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά την 22/01/2020,

Δεν Εντάσσονται σε αυτή την πρόσκληση Ομάδες επιχειρήσεων που ανήκουν σε:

- Τουριστικά Καταλύματα - Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
- Εστίαση
- Χονδρικό Εμπόριο - Λιανικό εμπόριο
- Φροντιστήρια
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το επενδυτικό σχέδιο, πρέπει να έχει επιδοτούμενο προϋπολογισμό από 20.000€ έως 285.000€

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:
Η επιδότηση της παρούσας Πρόσκλησης είναι 70%.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει δικούς του πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και πρόθεση/προέγκριση δανείου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- Κτιριακες - εγακαταστάσεις
- Μηχανήματα-εξοπλισμός
- Μεταφορικά μέσα έως 15.000€
- Λοιπός εξοπλισμός: έως 6.000€
- ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: εως 10% του προϋπολογισμού
-- Πιστοποίηση : εως 3.000€/πιστοποίηση
-- Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού: έως 10.000€
- Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση: έως 8.000€.
-- Σύνταξη, υποβολή, παρακολούθηση: 4.000€
-- Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικής
- Ψηφιακή Προβολή : έως 7.000€
-- Προβολή διαφήμισης: 1.000€ (social media, sites etc
-- Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής : έως 2.000€
-- Ιστοσελίδα : 3.000€
-- e-Shop: 4.000€
Στην αξιολόγηση των επενδυτών, λαμβάνονται υπ’ όψιν (χωρίς να είναι υποχρεωτικά) :
--Πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο της επένδυσης,
--Προϋπηρεσία με το αντικείμενο της επένδυσης,
--Ανεργία
Για την αξιολόγηση της πρότασης λαμβάνονται υπ όψιν
--το επενδυτικό σχέδιο - Business plan,
--η κάλυψη της Ιδιωτικής συμμετοχής, η ένταξη του κλάδου.

* Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.