Ενίσχυση Υφισταμένων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή της πρόσκλησης
Θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
- Να έχει κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και του 2018. (ΕΝΑΡΞΗ έως 31/12/2016)
- Να έχει ήδη πριν τις 22/01/2020 επιλέξιμο ΚΑΔ στην δραστηριότητά της
- Το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ
- Εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις

Στους επιλέξιμους ΚΑΔ, περιλαμβάνονται:
- Εξόρυξη και επεξεργασία (Μάρμαρα - Σχιστόλιθοι κλπ)
- Μεταποίηση σε όλους τους τομείς (και Αγροδιατροφικό)
- Χονδρικό εμπόριο σε ορισμένους κλάδους . Θα πρέπει τουλάχιστον το 80% του Κύκλου Εργασιών του ΜΟ 2017 και 2018 να είναι από χονδρικό εμπόριο
- Τουριστικά καταλύματα όλων των μορφών. (εκσυγχρονισμός ποιοτικός, επεκτάσεις, αναβάθμιση κατηγορίας κλπ)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
- Χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση πρίν την υποβολή της πρότασης στο ependyseis.gr
- Θα πρέπει να αφορά την δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή
- Την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή
-Μία υφιστάμενη επιλέξιμη επιχείρηση, (και τουριστικό κατάλυμα), μπορεί να επεκταθεί με ανέγερση νέας μονάδας και σε άλλο οικόπεδο, σε διαφορετική τοποθεσία από αυτήν που είναι εγκατεστημένη η υφιστάμενη Μονάδα , (δημιουργώντας υποκατάστημα).
- Τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή
- Τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάσταση
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
1. Κτίρια-εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
2.Μηχανολογικός εξοπλισμός
3. Μηχανήματα 􏰽 Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
4. Μεταφορικά Μέσα: Εως 20.000€ καθαρή αξία επαγγελματικού αυτοκινήτου
5. Λοιπός Εξοπλισμός: Εως 10.000€
6. Λογισμικά/Προγράμματα πληροφορικής και υπηρεσίες Λογισμικού
7. Πιστοποιήσεις (ISO, HACCP, ECOLABEL, CE, κλπ). Εως 10.000€ ανά πιστοποιητικό
8. Συμβουλευτική: Παρακολούθηση και διαχείριση του Επενδυτικού Σχεδίου: εως 10.000€ (δεν συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη και υποβολή του Business Plan και της πρότασης)
9. Αλλες συμβουλευτικές και Μελέτες¨ εως 6.000€
10. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις:
— Εσωτερικού: έως 3.000€ ανά έκθεση
— Εξωτερικού: έως 6.000€ ανά έκθεση

Οι δαπάνες του 9 και του 10, ως σύνολο δεν μπορούν να ξεπερνούν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το επενδυτικό σχέδιο, πρέπει να έχει επιδοτούμενο προϋπολογισμό από 60.000€ έως 800.000€

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:
Η επιδότηση της παρούσας Πρόσκλησης είναι 55%. για τις Πολύ μικρές (έως 10 άτομα) και μικρές επιχειρήσεις (έως 50 άτομα σε ετήσια βάση)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει δικούς του πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
Εναρξη υποβολής προτάσεων: 18-2-2020

* Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.