ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση


Η εξασφάλιση χρηματοδότησης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν επενδύσεις μέσω της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων, της διεξαγωγής μελετών βιωσιμότητας ή της υιοθέτησης διεθνών προτύπων στην τήρηση λογαριασμών.Καθοδηγούμε τους πελάτες που είναι έτοιμοι να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση προς τις πλέον κατάλληλες πηγές, είτε πρόκειται για νέα προγράμματα είτε για δανειοδότηση τραπεζών.Μετά την επένδυση, βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους, να λάβουν τις σωστές αποφάσεις σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες, να βελτιώσουν την εταιρική τους διακυβέρνηση και να διαχειριστούν την ανάπτυξή τους.

Τα βήματα που ακολουθούμε περιλαμβάνουν:-Την ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών


-Τη δημιουργία χρηματοδοτικής στρατηγικής


-Την εκπόνηση ερευνών αγοράς εφόσον απαιτείται


-Την ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου


-Την αποτίμηση


-Την επαφή με τις κατάλληλες χρηματοδοτικές πηγές, ήτοι:

- Προγράμματα επιχορηγήσεων όπως προγράμματα του ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Δανειοδοτήσεις Τραπεζών