Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους καθώς και την πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προθεσμία υποβολής


Οι Υποβολές ξεκινούν από 20/2/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Τι χρηματοδοτείται :


-Μηχανήματα

– Εξοπλισμός

- Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

-Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

-Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

-Ψηφιακή προβολή έως 15.000 €

-Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Τεχνικές μελέτες έως 16.000€

-Μεταφορικά μέσα έως 50%

-Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) από 20% έως 30.000 € 15.000€ ανά ΕΜΕ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής - Δικαιούχοι :


Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης :

- η επιχείρηση θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου : 1 ΕΜΕ = 300 ένσημα 8ωρης απασχόλησης, ή αναλογικά σε περίπτωση που έχουμε μερικής απασχόλησης

-έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (πριν 01/01/2016)

-διαθέτει τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης (εσείς τους διαθέτετε)
Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη

-τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων,

-η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο

Κατηγορίες Δαπανών :


-Αγροδιατροφή - Βιομηχανία τροφίμων

-Ενέργεια

-Εφοδιαστική αλυσίδα

-Πολιτιστικές και δημιουργικές βιοχηχανίες

-Περιβάλλον

-Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας

-Υγεία

-Υλικα - κατασκευές

Προϋπολογισμος και κατανομή :


ΣΥΝΟΛΟ : 400.000.000,00
-Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα : 172.000.000 €

-Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη : 50.000.000 €

-Αττική : 150.000.000 €

-Στερεά Ελλάδα : 17.000.000 €

-Νότιο Αιγαίο : 11.000.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης – Προθεσμία ολοκλήρωσης :


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 24μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επισημαίνεται πως, δαπάνες ίσες τουλάχιστον με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 65% (ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ :


-Ως μικρή επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερο από 50 υπαλλήλους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

-Ως πολύ μικρή επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερο από 10 υπαλλήλους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

-οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

-Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο μας